زمان: 27 و 28 فروردین ماه 1393

مکان: کرمان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

ثبت نام برای اعضای انجمن خرمای استان کرمان رایگان می باشد

www.iuconf.ir