اعضای محترم انجمن خرما
می توانند مسایل و مشکلات خود جهت بررسی در جلسه هم اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اتاق کرمان را حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 16 اردیبهشت به دبیرخانه انجمن و یا دفاتر اتاق در بم و جیرفت به صورت مکتوب ارسال فرمایند.
03412535270
03482350526
03442514549