تماس با انجمن

کرمان
خیابان استقلال - کوچه شماره 12 دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی- انجمن خرمای استان کرمان
کد پستی: 7617795795
تلفن:32519995 (034)
فکس:32535270 (034)
پست الکترونی: info@kermanpda.com

تماس با انجمن

●سامان دهی تولید و تجارت (صادرات و واردات) خرما و فرآورده های آن.

●ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و هم چنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه ی تسهیلات و اعتبارات مالی در جهت توسعه ی فعالیت های اعضا.

●تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در زمینه ی تولید و تجارت (صادرات و واردات) و فرآورده های حاصل از خرما .