همایش نیم روزه راهکار های توسعه ارتباط اقتصادی استان کرمان با کشور عراق

یکشنبه 7 اردیبهشت ماه

ساعت 8:30

رایگان ویزه اعضای محترم انجمن خرما